SVG Sprites

IoTaas Terms of Use MTinfo 3000

juni 2020

Dual Inventive Holding B.V. en daaraan gelieerde groepsmaatschappijen, hierna te noemen: “Dual Inventive”, biedt via haar verkoopmaatschappijen en distributeurs de internet-of-things-as-a-service dienst MTinfo 3000 aan. Dit betekent dat u via het internet middels de web applicatie, de mobile applicatie en API’s toegang heeft tot het MTinfo 3000 platform. Op het gebruik van onze diensten zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Mocht u vragen hebben over deze gebruiksvoorwaarden of MTinfo 3000, dan kunt u contact met ons opnemen: info@dualinventive.com / 013 533 9969.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd door Dual Inventive. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing is. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze vooraf schriftelijk zijn aanvaard door Dual Inventive.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle informatie en diensten die worden geleverd middels het platform MTinfo 3000.
 2. De gebruiksvoorwaarden zijn ook beschikbaar via https://dualinventive.com/.
 3. Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze gebruiksvoorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt dan vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de vervallen bepaling volgt.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Gebruik MTinfo 3000

 1. U krijgt van ons een persoonlijk account met wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot MTinfo 3000. U dient het wachtwoord te wijzigen naar een eigen, voldoende sterk, wachtwoord. Alleen u mag gebruik maken van het persoonlijk account. U mag anderen geen toegang geven tot (een kopie van) het platform en/of onze software.
 2. U moet uw accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.
 3. U dient zorgvuldig en op redelijke wijze gebruik te maken van het platform. Hierbij dient u de belangen van Dual Inventive en overige gebruikers van onze diensten in acht te nemen. U dient er zorg voor te dragen dat u geen belangen of rechten van derden schendt en geen wet- en/of regelgeving overtreedt.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die nodig zijn voor het gebruik van MTinfo 3000.
 5. Wij hebben het recht om een account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met een account in strijd wordt gehandeld met de wet of deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast hebben wij het recht om andere consequenties aan onjuist gebruik te verbinden.
 6. Wij hebben het recht om MTinfo 3000 te wijzigen, updates door te voeren en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van MTinfo 3000 aan te passen, te verwijderen of toe te voegen.

Artikel 3. Kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid

 1. MTinfo 3000 en haar managed omgeving zijn opgezet met als leidraad de ISO standaarden voor informatiebeveiliging (ISO 9001, 27001 en NEN 7510).
 2. De data die wordt gehost binnen MTinfo 3000 is opgeslagen binnen de Europese Unie. Distributed backups zijn voorzien.
 3. Wij spannen ons in om MTinfo 3000 maximaal veilig en beschikbaar te houden (24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar). Wij streven naar een minimale beschikbaarheid van 99,9%.
 4. Om maximale beschikbaarheid te garanderen vindt periodiek onderhoud plaats. In geval van onderhoud wordt MTinfo 3000 (deels) buiten werking gesteld. Onderhoud voeren wij in principe buiten piektijden uit om overlast te beperken. U ontvangt daarvan een kennisgeving via het MTinfo 3000 platform, ten minste 5 werkdagen voor het geplande onderhoud. Bij noodgevallen kan het zijn dat wij u geen (tijdige) kennisgeving kunnen sturen.
 5. Wij monitoren MTinfo 3000 en worden proactief gealarmeerd bij een storing. In geval van een storing spannen wij ons in om deze zo snel mogelijk te verhelpen met minimale hinder voor de gebruiker.
 6. Wij vragen u om ons per direct op de hoogte te stellen als MTinfo 3000 een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan info@dualinventive.com of in geval van spoed te bellen naar +31 6 46 32 81 78.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Dual Inventive (en haar licentiegevers of toeleveranciers) is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit MTinfo 3000 en gerelateerde software.
 2. U krijgt alleen het recht om MTinfo 3000 te gebruiken tijdens de looptijd van de overeenkomst. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van MTinfo 3000 is niet exclusief en het is u niet toegestaan om het recht tot gebruik van MTinfo 3000 over te dragen of in licentie te geven zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Dual Inventive.

Artikel 5. Privacy

 1. Dual Inventive zal data steeds behandelen conform van toepassing zijnde privacyregelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacy statement van MTinfo 3000. Deze verklaring te vinden op de website van Dual Inventive;  https://dualinventive.com/
 2. Op onze verwerkingsactiviteiten zijn onze verwerkersvoorwaarden van toepassing. Deze verwerkersvoorwaarden zijn te vinden op de website van Dual Inventive;  https://dualinventive.com/

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Wij vertrouwen er op dat alle gegevens en informatie die u aan ons verstrekt juist is.
 2. Wij behandelen al uw, en de door u verstrekte, gegevens en informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien Dual Inventive aansprakelijk mocht zijn voor enige schade die u of derden lijden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Aansprakelijkheid van Dual Inventive die niet in deze bepaling is beschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Dual Inventive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onjuist gebruik van onze diensten waaronder MTinfo 3000, dan wel schade ontstaan doordat Dual Inventive is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Dual Inventive aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dual Inventive steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
 4. In het geval de verzekeraar van Dual Inventive de schade niet dekt, dan is de aansprakelijkheid van Dual Inventive steeds beperkt tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde van de geleverde diensten in het betreffende jaar, waarbij slechts de factuurwaarde zal worden meegenomen van de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Dual Inventive is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, onder “directe schade” wordt uitsluitend verstaan: (i) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade voor zover kan worden aangetoond dat deze kosten hebben bijgedragen aan voorkoming of beperking van de schade, en (ii) redelijke kosten van de vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid, beide voor zover betrekking hebbende op de overeenkomst en op schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Dual Inventive is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Vorderingen op basis van dit artikel verjaren indien de schade niet binnen drie maanden na ontdekking schriftelijk aan Dual Inventive is gemeld.
 8. Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals onze aanbieders van dataopslag of telecommunicatiediensten, zijn niet aan Dual Inventive toerekenbaar en Dual Inventive is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Dual Inventive of zijn leidinggevende onderschikten.

Artikel 8. Overmacht

 1. Dual Inventive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens u indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dual Inventive geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dual Inventive niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder begrepen vertraging bij of toerekenbare tekortkoming door producenten en/of toeleveranciers, vervoers- en communicatiemoeilijkheden, storingen in computersystemen, werkstakingen en epidemieën. Dual Inventive heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dual Inventive zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Dual Inventive kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. U vrijwaart Dual Inventive voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dual Inventive toerekenbaar is.
 2. Indien Dual Inventive uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan bent u gehouden Dual Inventive zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van u in dat geval verwacht mag worden. Mocht u in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dual Inventive, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dual Inventive en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor uw rekening en risico.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dual Inventive partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter van de vestigingsplaats van Dual Inventive is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dual Inventive het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website van Dual Inventive; https://dualinventive.com/.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Dual Inventive.
 3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Overige Verklaringen en Voorwaarden

Zo werken we met jou