SVG Sprites

Algemene Voorwaarden

september 2020

Algemene bepalingen

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dual Inventive Holding B.V. en daaraan gelieerde groepsmaatschappijen, hierna te noemen: “Dual Inventive”, en een partij waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hierna te noemen: “Cliënt”, voor zover van deze voorwaarden niet door Dual Inventive uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dual Inventive, voor de uitvoering waarvan door Dual Inventive derden dienen te worden betrokken. Deze voorwaarden kunnen door en ten behoeve van deze derden worden ingeroepen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven ten behoeve van de medewerkers van Dual Inventive en zijn directie.
 4. Indien Cliënt gebruik maakt van het MTinfo 3000 systeem van Dual Inventive, dan zijn op die diensten naast de onderhavige voorwaarden ook de Gebruiksvoorwaarden ‘IoTaaS Terms of Use MTinfo 3000’ en de Verwerkersvoorwaarden van toepassing, welke te raadplegen zijn via https://dualinventive.com/. In geval van strijdigheid tussen (i) deze algemene voorwaarden, en (ii) de Gebruiksvoorwaarden en/of de Verwerkersvoorwaarden, dan gaan laatstgenoemde voor met betrekking tot het gebruik van het MTinfo 3000 systeem. Indien Cliënt een bestelling heeft geplaatst via de webshop van de Dual Inventive, dan zijn op die bestelling naast de onderhavige voorwaarden ook de voorwaarden van de webshop van toepassing.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dual Inventive en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Dual Inventive is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst met de Cliënt over te dragen aan derden.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 10. Indien Dual Inventive niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dual Inventive in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Dual Inventive zijn geheel vrijblijvend.
 2. Een offerte of aanbieding is maximaal 14 dagen geldig nadat Cliënt de offerte of aanbieding heeft ontvangen.
 3. Dual Inventive kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij door Dual Inventive uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Dual Inventive en de Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Overeenkomsten tussen Dual Inventive en de Cliënt die, in afwijking van artikel 3.1, zijn aangegaan voor een bepaalde tijd lopen na verloop van die periode automatisch door voor periodes van een (1) jaar elk tenzij de overeenkomst wordt opgezegd conform de daarvoor geldende bepalingen.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn of datum overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cliënt Dual Inventive derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dual Inventive dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Indien Dual Inventive gegevens behoeft van de Cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Cliënt deze juist en volledig aan Dual Inventive heeft aangeleverd.
 5. Levering geschiedt Ex Works (EXW, INCOTERMS 2020 zoals gewijzigd van tijd tot tijd). De Cliënt is verplicht de aankoopprijs van zaken te voldoen voorafgaand aan het moment van levering, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Cliënt is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Cliënt afname weigert, de aankoopprijs niet tijdig voldoet of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dual Inventive gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Cliënt.
 6. Dual Inventive heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, daaronder begrepen product gerelateerde werkzaamheden.
 7. Dual Inventive is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de Cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe Cliënt jegens Dual Inventive gehouden is, dan is de Cliënt aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Dual Inventive daardoor direct of indirect ontstaan.
 9. Prijzen worden jaarlijks geindexeerd conform CPI. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Cliënt die een beroep toekomt op afdeling 6.5.3, de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Dual Inventive alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dual Inventive rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Dual Inventive is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdi nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Dual Inventive ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. door de vertraging aan de zijde van de Cliënt niet langer van Dual Inventive kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen, is Dual Inventive gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
  5. de Cliënt de belangen en/of reputatie van Dual Inventive materieel schaadt.
 2. Voorts is Dual Inventive bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dual Inventive kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Dual Inventive op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Dual Inventive de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Dual Inventive zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Dual Inventive tot opschorting of ontbinding overgaat, is Dual Inventive op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is Dual Inventive gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dual Inventive gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dual Inventive, zal Dual Inventive in overleg met de Cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Dual Inventive extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Cliënt in rekening gebracht, eventueel geheel of ten dele als voorschot. De Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Dual Inventive anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dual Inventive vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dual Inventive op de Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

 1. Dual Inventive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien Dual Inventive daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dual Inventive geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dual Inventive niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder begrepen vertraging bij of toerekenbare tekortkoming door producenten van halffabrikaten c.q. toeleveranciers, vervoers- en communicatiemoeilijkheden, storingen in computersystemen, werkstakingen, pandemieën en epidemieën. Dual Inventive heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dual Inventive zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Dual Inventive kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover Dual Inventive ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dual Inventive gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Dual Inventive aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dual Inventive aangegeven. Dual Inventive is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Dual Inventive heeft in aanvulling hierop het recht om diensten te staken gedurende de periode dat betaling uitblijft.
 3. Dual Inventive heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Dual Inventive kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dual Inventive kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dual Inventive verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Dual Inventive echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Dual Inventive in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Dual Inventive totdat de Cliënt alle verplichtingen uit de met Dual Inventive gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen. Voor de volledigheid wordt benadrukt dat er nooit enige overdracht van intellectueel eigendomsrechten zal zijn van het MTinfo 3000 systeem en gerelateerde diensten en software.
 2. Door Dual Inventive geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Cliënt is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dual Inventive veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Cliënt verplicht om Dual Inventive daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval Dual Inventive zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Dual Inventive en door Dual Inventive aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dual Inventive zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Onderzoek, reclames en verjaringstermijn

 1. Door Dual Inventive geleverde zaken voldoen bij levering en gedurende een periode van één jaar na levering bij normaal gebruik aan de eisen en normen zoals die zijn opgenomen in de handleiding van het betreffende product (welke te raadplegen zijn via https://dualinventive.com/downloads/). Voor normaal gebruik zijn de voorschriften als opgenomen in de handleiding en voorwaarden bepalend. Voor de volledigheid wordt benadrukt dat er nooit enige overdracht zal zijn van het MTinfo3000 systeem en gerelateerde diensten en software.
 2. De Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. De Cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om het onderzoek te verrichten middels uitvoering van het installatieprotocol, waarmee de levering van de zaken plaats vindt. De Cliënt is verplicht om aan het protocol mee te werken c.q. zich aan het protocol te houden.
 3. De onderzoekresultaten van het installatieprotocol worden opgenomen in schriftelijk verslag, dat na ondertekening door Dual Inventive en de Cliënt, als dwingend bewijs geldt ter zake van de staat en werking van het geleverde op het moment van levering.
 4. Indien de Cliënt niet meewerkt aan het installatieprotocol, komt de garantie en het recht om te reclameren te vervallen, alsmede alle daaraan verbonden rechten, waaronder recht op herstel of vervangende schadevergoeding.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Dual Inventive en de door Dual Inventive bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Goedkeuring door bevoegde autoriteit

 1. Deel van de door Dual Inventive aangeboden zaken zijn veiligheidsproducten. Deze producten mogen uitsluitend gebruikt worden als veiligheidsproducten indien deze als zodanig zijn goedgekeurd en zijn toegelaten in het betreffende gebied door de bevoegde autoriteiten. De vaststelling dat een product al dan niet als veiligheidsproduct in een bepaalde situatie of territoir gebruikt mag worden is een zelfstandige verantwoordelijkheid van de Cliënt, en niet van Dual Inventive.
 2. Onverminderd het hierna bepaalde over de aansprakelijkheid is Dual Inventive nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de producten als veiligheidsproduct door de Cliënt indien de producten niet zijn goedgekeurd en toegelaten in de betreffende situatie of het territoir door de bevoegde autoriteiten. Het voorgaande ziet, onder andere, op producten die aan Cliënt ter beschikking zijn gesteld als testmodel.

Artikel 10. Diensten van derden

 1. Ten behoeve van de functionaliteit van de producten,systemen en diensten die Dual Inventive aan de Cliënt levert maakt Dual Inventive gebruik van diensten van derden. In dat kader maakt Dual Inventive onder andere, maar niet uitsluitend, gebruik van mobiele telecommunicatiediensten van telecommunicatieaanbieders.
 2. Dual Inventive en de Cliënt onderkennen en aanvaarden dat diensten van derden, zoals maar niet beperkt tot mobiele telecommunicatiediensten, IT-management en dataopslag, onderhevig kunnen zijn aan beperkingen en storingen en dat deze diensten korte of langere tijd niet beschikbaar kunnen zijn.
 3. De Cliënt erkent en aanvaardt dat Dual Inventive niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid draagt voor diensten die door derden worden geleverd, voor het functioneren daarvan en voor de gevolgen die dat heeft op de producten en diensten van Dual Inventive.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Dual Inventive aansprakelijk mocht zijn voor enige schade die Cliënt of derden lijden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Aansprakelijkheid van Dual Inventive die niet in deze bepaling is beschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Dual Inventive is slechts aansprakelijk voor schade op grond van artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden. Indien Dual Inventive aansprakelijk is voor defecten aan goederen, mag Dual Inventive naar eigen inzicht kiezen voor: herstel voor rekening van Dual Inventive; het aan de Cliënt ter beschikking stellen van een nieuw product of vervangend onderdeel; of het aan Cliënt uitkeren van een bedrag dat overeenkomt met de waarde van het defecte product of onderdeel.
 3. Dual Inventive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van overschrijding van leveringstermijnen, of als gevolg van onjuist gebruik van het geleverde, dan wel schade ontstaan doordat Dual Inventive is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien Dual Inventive aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dual Inventive steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
 5. In het geval de verzekeraar van Dual Inventive de schade niet dekt, dan is de aansprakelijkheid van Dual Inventive steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde van de geleverde of verhuurde zaak in het betreffende jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan. Hierbij zal slechts de factuurwaarde worden meegenomen van de geleverde of verhuurde zaak die de schade heeft veroorzaakt of waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 6. Dual Inventive is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, onder “directe schade” wordt uitsluitend verstaan: (i) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade voor zover kan worden aangetoond dat deze kosten hebben bijgedragen aan voorkoming of beperking van de schade, en (ii) redelijke kosten van de vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid, beide voor zover betrekking hebbende op de overeenkomst en op schade in de zin van deze voorwaarden.
 7. Dual Inventive is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Vorderingen op basis van dit artikel verjaren (i) door verloop van één jaar na eerste levering door Dual Inventive aan de Cliënt van de goederen of diensten waarop de schade betrekking heeft, en (ii) indien Client de schade niet binnen drie maanden na ontdekking schriftelijk aan Dual Inventive heeft gemeld.
 9. Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals aanbieders van telecommunicatiediensten, zijn niet aan Dual Inventive toerekenbaar en Dual Inventive is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Dual Inventive of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Cliënt over in overeenstemming met de INCOTERM Ex Works (EXW, INCOTERMS 2020 zoals gewijzigd van tijd tot tijd), tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

 Artikel 13. Vrijwaring

 1. De Cliënt vrijwaart Dual Inventive voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dual Inventive toerekenbaar is.
 2. Indien Dual Inventive uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cliënt gehouden Dual Inventive zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dual Inventive, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dual Inventive en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Alle werken, audiovisuele materialen, modellen, documentatie, tekeningen, hard- en software, databanken en databestanden of andere hulpmiddelen die Dual Inventive heeft vervaardigd en die aan de Cliënt ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van Dual Inventive, tenzij partijen anders overeenkomen. De Cliënt verkrijgt daarvoor een niet-exclusief gebruiksrecht dat niet overdraagbaar aan derden en niet sublicenieerbaar is.
 2. Alle gegevens die Dual Inventive tijdens de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening van de Cliënt ontvangt of verkrijgt, worden automatisch eigendom van Dual Inventive. De Cliënt heeft recht op inzage in deze gegevens. Dual Inventive zal deze gegevens geheim houden en niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een verplichting op grond van wetgeving of regelgeving bestaat.
 3. Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten, welke kunnen of zullen ontstaan ten aanzien van de door Dual Inventive vervaardigde zaken of onderdelen daarvan, berusten slechts bij Dual Inventive.
 4. De Cliënt vrijwaart Dual Inventive voor iedere mogelijke aanspraak van derden ter zake van inbreuk op rechten, waaronder begrepen die van intellectuele of industriële eigendomsrechten, op door de Cliënt aan Dual Inventive ter beschikking gestelde stukken, op basis waarvan Dual Inventive prestaties verricht of heeft verricht.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dual Inventive partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar zetelt. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter van de vestigingsplaats van Dual Inventive is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dual Inventive het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Dual Inventive.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Bijzondere bepalingen inzake verhuur

Artikel 17. Algemeen

 1. De in dit hoofdstuk “Bijzondere bepalingen verhuur” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van toepassing indien Dual Inventive zaken aan de Cliënt verhuurt. De bepalingen in dit hoofdstuk “Verhuur” zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen in de Algemene Bepalingen.
 2. Dual Inventive verhuurt aan de Cliënt de in de overeenkomst bepaalde producten en de daar bij behorende gebruikersdocumentatie, hierna te noemen de “Producten”.

Artikel 18. Afnameprotocol

 1. De terbeschikkingstelling van de Producten in aanwezigheid van de Cliënt zal plaatsvinden op basis van een door Dual Inventive gehanteerd afnameprotocol waarbij de Producten geïnspecteerd wordt en waarbij van eventueel geconstateerde gebreken vermeld worden. De Cliënt dient het door Dual Inventive opgestelde rapport met deze beschrijving van de staat van de Producten voor akkoord te ondertekenen alvorens Dual Inventive de Producten aan de Cliënt in gebruik verstrekt. Tenzij partijen anders overeenkomen, komen de in het rapport vermelde gebreken in de Producten voor rekening van Dual Inventive. Dual Inventive en de Cliënt zullen bij constatering van gebreken overeenkomen op welke wijze en op welke termijn het herstel van die in de staat vermelde gebreken geschiedt. Indien partijen zijn overeengekomen dat herstel door of vanwege de Cliënt geschiedt, moeten de herstelwerkzaamheden behoorlijk en ten genoegen van Dual Inventive worden uitgevoerd.
 2. Indien de Cliënt, om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan het afnameprotocol als bedoeld in het vorige artikellid, dan behoudt Dual Inventive zich het recht voor de Producten niet ter beschikking te stellen.

Artikel 19. Duur van de huur

 1. De huurovereenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de Producten aan de de Cliënt. De duur van de huurovereenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de Cliënt of Dual Inventive de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
 2. Bij het verstrijken van een voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst eindigt de overeenkomst, zonder dat daartoe enige opzegging door Dual Inventive of de Cliënt is vereist.
 3. Indien een verhuurd Product niet volledig en in goede staat retour wordt geleverd, zal de overeenkomst voortduren en blijft de huurprijs betaalbaar door Cliënt totdat het verhuurde Product volledig en in goede staat is geretourneerd.

Artikel 20. Gebruik van de Producten

 1. De Cliënt zal de Producten steeds met uitsluiting van derden in overeenstemming met de op grond van de huurovereenkomst beoogde bestemming gebruiken. De Cliënt is verplicht de Producten uitsluitend te gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Het is de Cliënt uitsluitend toegestaan de Producten aan enige derde in onderhuur te geven of enige derde anderszins in enige vorm het gebruik of medegebruik ervan te geven na schriftelijke toestemming van Dual Inventive.
 2. Het is de Cliënt niet toegestaan de Producten of enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, jegens enige derde te gebruiken of op andere wijze daarover te beschikken.
 3. De Cliënt zal de Producten en diensten zorgvuldig gebruiken en onder zich houden. De Cliënt zal bij het gebruik van de Producten en diensten alle van toepassing zijnde voorschriften in acht nemen, waaronder de handleiding, eventuele veiligheidsvoorschriften en deze voorwaarden.
 4. ]De Cliënt zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de Producten. Bij schade aan de Producten zal de Cliënt Dual Inventive daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. De Cliënt is voor schade en gebreken aan de Producten jegens Dual Inventive en de door de schade getroffen derden volledig aansprakelijk.

Artikel 21. Verandering van de staat van de Producten

 1. Het is de Cliënt niet toegestaan de Producten geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dual Inventive.

Artikel 22. Huurprijs

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de tussen partijen overeengekomen huurprijs bij aanvang van de huur of, ingeval van periodiek verschuldigde huurtermijnen, bij aanvang van een huurtermijn verschuldigd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de huurprijs niet begrepen een vergoeding voor de terbeschikkingstelling van programmatuur en/of verbruiksartikelen.
 3. De Cliënt zal de verschuldigde huurprijs bij vooruitbetaling vóór of uiterlijk op de eerste dag van de huur of, ingeval van periodieke huurtermijnen, bij aanvang van een huurtermijn aan Dual Inventive voldoen.

Artikel 23. Onderhoud Producten

 1. De Cliënt zal de Producten niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.
 2. De Cliënt zal door hem geconstateerde gebreken in de Producten terstond schriftelijk aan Dual Inventive kenbaar maken.
 3. Dual Inventive zal zich naar beste kunnen inspannen om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in de Producten die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen. Dual Inventive is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de Producten. De Cliënt zal Dual Inventive desgevraagd in de gelegenheid stellen correctief en/of preventief onderhoud uit te voeren. De Cliënt en Dual Inventive zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken, indien nodig zal Dual Inventive gedurende de periode van onderhoud vervangende Producten ter beschikking stellen.
 4. Uitgesloten van de verplichting tot herstel van gebreken als bedoeld in het vorige lid is:
  1. het herstel van gebreken die de Cliënt bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft aanvaard;
  2. herstel van gebreken als gevolg van oorzaken die van buiten komen;
  3. herstel van gebreken die aan de Cliënt, zijn personeelsleden en/of door de Cliënt ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend;
  4. herstel van gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik van de Producten of gebruik in strijd met de documentatie; – herstel van gebreken die het gevolg zijn van gebruik van de Producten in strijd met de handleiding;
  5. herstel van gebreken die het gevolg zijn van door of namens de Cliënt aan de Producten aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.
 5. Indien Dual Inventive de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of laat herstellen, zal Dual Inventive aan de Cliënt de daaraan verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Dual Inventive in rekening brengen.
 6. Dual Inventive is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de Producten door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke Producten te vervangen.
 7. Dual Inventive is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data.

Artikel 24. Eindinspectie en teruggave

 1. De Cliënt zal de Producten bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan Dual Inventive teruggeven. Dual Inventive accepteert dat Producten onderhevig kunnen zijn aan gebruikelijke slijtage die kan ontstaan bij normaal dagelijks gebruik. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van de Cliënt tenzij anders overeengekomen.
 2. Op verlangen van Dual Inventive zal de Cliënt vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de duur van de huurovereenkomst zijn volle medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de Producten. Van de bevindingen daarbij wordt door partijen gezamenlijk een rapport van eindinspectie opgemaakt, dat door partijen moet worden ondertekend.
 3. Indien de Cliënt, om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan de eindinspectie als bedoeld in het vorige artikellid, dan is Dual Inventive gerechtigd om deze inspectie buiten aanwezigheid van de Cliënt uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor de Cliënt.
 4. Dual Inventive is gerechtigd om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie als bedoeld in de vorige twee leden en die voor rekening en risico van de Cliënt komen, op kosten van de Cliënt op te lossen of door een derde te laten oplossen. De Cliënt is eveneens ten volle aansprakelijk voor schade van Dual Inventive wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel onverhuurbaarheid van de Producten.

Artikel 25. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde over aansprakelijkheid in de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden is Dual Inventive nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de Producten die Dual Inventive bij het aangaan van de huurovereenkomst niet kende, en voor schade als gevolg van gebreken in de Producten die na het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan. Dual Inventive is tevens nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de Producten en voor schade als gevolg van gebruik van de Producten in strijd met de veiligheidsvoorschriften.
 2. De Cliënt is jegens Dual Inventive in alle gevallen aansprakelijk voor alle schade aan de Producten, ontstaan – door welke omstandigheid dan ook – tijdens de duur van de huur, derhalve ook indien deze schade niet aan de Cliënt toerekenbaar is.
 3. In alle gevallen is de Cliënt jegens Dual Inventive aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of verduistering van de Producten tijdens de duur van de huur waarbij de schade op basis van dagwaarde bepaald zal worden.

Overige Verklaringen en Voorwaarden

Zo werken we met jou