SVG Sprites

Privacyverklaring MTinfo 3000

Dual Inventive Holding B.V. en haar gelieerde bedrijven (”Dual Inventive”), leveren diensten via hun verkoopmaatschappijen en distributeurs. Onze diensten omvatten de mogelijkheid van toegang tot en gebruik van MTinfo 3000 (de “Diensten”).

Voor het verstrekken van de Diensten maken wij gebruik van persoonsgegevens. Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de gegevens die wij verwerken wanneer u MTinfo 3000 gebruikt.

Dual Inventive acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Verplichtingen”). Deze Privacyverklaring gaat over de persoonsgegevens die overeenkomstig de verplichtingen worden verzameld of beheerd door Dual Inventive.

In deze Privacyverklaring vatten wij samen welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze Privacyverklaring nauwkeurig te lezen. Deze Privacyverklaring geldt voor MTinfo 3000 en voor daarmee verband houdende websites, apps, communicaties en diensten.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer aangepast op 11 februari 2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Door de Diensten te gebruiken kan het zijn dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij verzamelen en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u of door uw organisatie worden verstrekt. Dual Inventive zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor u of uw organisatie ons vooraf toestemming hebt gegeven.

Types verzamelde gegevens

Als u onze Diensten gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: uw voornaam en achternaam;
 • Contactgegevens: uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • Andere gegevens: uw locatie en uw IP-adres.

Verwerkingsdoeleinden

Wanneer u MTinfo 3000 gebruikt, worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het inloggen en verifiëren/authenticeren van gebruikers van de Dienst;
 • Het verzenden en ontvangen van berichten via de Dienst;
 • De communicatie tussen Dual Inventive en de gebruikers;
 • Het monitoren en auditen van de Dienst;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de Dienst.

Merk op dat het bedrijf waarvoor u werkt een MTinfo 3000 contactpersoon heeft aangesteld. Deze MTinfo 3000 contactpersoon beheert de accounts van de medewerkers van het bedrijf en bepaalt welke gegevens deel moeten uitmaken van uw account als medewerker.

Opslag van gegevens 

In principe houden wij uw gegevens enkel bij zolang dit nodig is om te voldoen aan de doelstellingen die in deze Privacyverklaring staan beschreven. Merk op dat wij een zorgvuldigheidsplicht hebben wat betreft de Diensten en de gegevens die ter beschikking worden gesteld aan MTinfo 3000. Wij kunnen dergelijke gegevens daarom niet eerder wissen dan na verloop van een (1) jaar nadat u uw bedrijf hebt verlaten of – indien dat eerder is – nadat de overeenkomst tussen uw bedrijf en Dual Inventive is beëindigd.

Uw rechten

U hebt recht van inzage in de gegevens die wij over u bewaren. U kunt dit recht uitoefenen door rechtstreeks met ons contact op te nemen. Wij verstrekken u dan een kopie van de gegevens die wij over u verwerken. Het kan nodig zijn dat wij uw identiteit bevestigen voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Wat MTinfo 3000 betreft moet elk verzoek worden gericht via uw bedrijf of via de betrokken MTinfo 3000 contactpersoon.

Indien u van mening bent dat de gegevens die wij over u hebben onjuist zijn, dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij ze kunnen rectificeren en de juistheid ervan kunnen waarborgen. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten.  Indien u wilt dat wij overgaan tot de wissing van gegevens met betrekking tot uzelf, kunt u contact met ons opnemen.

U kunt zich te allen tijde tot ons richten met dergelijke verzoeken. Wij geven u dan antwoord binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met de Verplichtingen. Indien u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons ontvangt, kunt u klacht indienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit.

Verstrekking aan derden

Alle gegevens die worden verwerkt via MTinfo 3000 worden opgeslagen in datacenters met ISO 27001-certificatie in de Europese Unie.

Wij sturen de gegevens die u ons verstrekt niet zonder uw toestemming door naar anderen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Dual Inventive en uzelf of uw organisatie, u daarvoor toestemming heeft gegeven of tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van wetgeving. Wij geven geen gegevens door buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Voor de werking van de webapplicatie is het noodzakelijk dat Dual Inventive cookies gebruikt.

Via onze Dienst worden gegevens van gebruikers opgeslagen om statistische analyses te kunnen maken in verband met MTinfo 3000. Deze statistieken worden gebruikt om de Dienst te optimaliseren. Waar dat mogelijk is worden deze gegevens gepseudonimiseerd.

Bovendien wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer u onze Dienst gebruikt. Dit is nodig om ons toe te laten de Dienst passend te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedragingen te volgen en te registreren. Normaal gesproken zijn wij niet in staat uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere gegevens die toelaten u te identificeren, tenzij wanneer u ons dergelijke gegevens zelf verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer bepaald nemen we de volgende maatregelen:

 • Logische toegangsbeveiliging, gebruik van wachtwoorden en mogelijk tweestapsverificatie;
 • Encryptie van gegevens;
 • Pseudonimisering van gegevens;
 • Beveiliging van gegevens tijdens de uitwisseling ervan, gebruikmakend van het HTTPS-protocol;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • Beveiligingsmaatregelen in gebouwen, waaronder de vernietiging van papieren bestanden;
 • Controle van toegekende machtigingen.

Zoals vermeld worden alle gegevens opgeslagen in datacenters met ISO 27001-certificatie in de Europese Unie. Raadpleeg voor meer informatie https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html.

Contact

Dual Inventive behoudt zich het recht voor deze Verklaring aan te passen indien en wanneer dit nodig is. De meest recente versie van de Verklaring, die steeds beschikbaar is op https://www.dualinventive.com, https://www.mtinfo3000.com en op ons platform MTinfo 3000, is van toepassing op al de Diensten.

Neem contact met ons op als u vragen hebt: info@dualinventive.com / 013 533 9969 / Dual Inventive Holding B.V., Belgiëstraat 5, 5061 KG Oisterwijk, Nederland.

 

Oisterwijk, 11 februari 2020

J. Zeeman
CEO Dual Inventive

L.J.M. van der Poel
CTO Dual Inventive


Overige Verklaringen en Voorwaarden

Zo werken we met jou